Ankieta rozpoznania potrzeb klienta

Dane Klienta

Współadministratorami danych są: Agencja Konsultant Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39, Superpolisa Ubezpieczenia
Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39, Superpolisa.pl Pegaz Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Wilanowskiej 208
lok. 7, Superpolisa Como Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Brechta 7, Superpolisa GSU Sp. z o. o. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Góry Chełmskiej 2B,
Superpolisa MULTI-AGENT GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Tomicach przy ul. Wojska Polskiego 70, Superpolisa Insurance Alliance Sp. z o.o. z
siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39, Superpolisa Intertur Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Wilanowskiej 208 lok. 7, GSU S.A.
z siedzibą w Gliwicach przy ul. Góry Chełmskiej 2B, GSU Polisa Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Góry Chełmskiej 2B, Superpolisa STBU Sp. z o.o.
z siedzibą w Sopocie, przy ul. Rzemieślniczej 7, Superpolisa Operator Finansowy Sp. z o.o. z siedzibą w Olkuszu przy ul. Krzysztofa Kamila
Baczyńskiego 3/26.

Ze wszystkimi współadministratorami można się skontaktować poprzez adres email iod@mak-investments.pl, przez formularz kontaktowy pod
adresem www.superpolisa.pl lub pisemnie na adres siedziby któregokolwiek ze współadministratorów.
Współadministratorzy uzgodnili, że może Pan/Pani zrealizować przysługujące Panu/Pani prawa wobec każdego ze współadministratorów i każdy
z nich jest odpowiedzialny za ich realizację.

Pana/Pani dane mogą być przetwarzane w celu:

 1. określenia Pana/Pani wymagań i potrzeb w zakresie ochrony ubezpieczeniowej - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. jako, że przeprowadzenie analizy potrzeb jest obowiązkiem prawnym agenta ubezpieczeniowego;
 2. przedstawienia Panu/Pani propozycji umów ubezpieczenia – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. Pana/Pani zgody;
 3. marketingu bezpośredniego produktów i usług administratora - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO uzasadnionym interesem administratora jest prowadzenie marketingu bezpośredniego swoich usług;
 4. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, uzasadnionym interesem
  administratora jest ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
 5. wypełnienia przez administratora danych obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz dofinansowaniu terroryzmu -
  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, o ile ma zastosowanie;
 6. dokonywania rozliczeń i naliczania prowizji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, prawnie uzasadnionym interesem administratora jest
  ustalenie i rozliczenie prowizji z tytułów umów ubezpieczenia zawartych za pośrednictwem agenta;
 7. rozpatrzenia złożonej reklamacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, jako że rozpatrzenie reklamacji jest obowiązkiem agenta wynikającym
  z przepisów prawa.
 8. w celach analitycznych i statystycznych tj, prowadzenia analiz sprzedaży, sporządzania raportów sprzedaży, a także oceny i udoskonalenia
  działalności administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, uzasadnionym interesem administratora jest konieczność analizy swojej
  działalności.

Współadministratorzy przestaną przetwarzać dane wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego, jeżeli zgłosi Pan/Pani sprzeciw
wobec przetwarzania Pana/Pani danych w tych celach, a w celu określenia Pana/Pani wymagań i potrzeb w zakresie ochrony ubezpieczeniowej
i przedstawienia propozycji umów ubezpieczenia oraz ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, rozpatrzenia złożonej reklamacji,
dokonywania rozliczeń i naliczania prowizji Pana/Pani dane będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń.
Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępnione zakładom ubezpieczeń. Pana/Pani dane osobowe mogą być również ujawnione naszym
podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym), np. firmom księgowym lub informatycznym.
Pana/Pani dane będą przetwarzane w formie profilowania w celu przedstawienia Panu/Panu optymalnej oferty handlowej. Profilowanie to nie
będzie wiązało się z podejmowaniem przez nas jakichkolwiek innych decyzji poza przekazaniem Panu/Pani dopasowanej oferty handlowej.
Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do Pana/Pani danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f, przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych. W szczególności przysługuje Panu/Pani prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na
potrzeby marketingu bezpośredniego oraz profilowania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest art. 6 ust.
1 lit. a, ma Pan/Pani prawo wycofania zgody w każdym czasie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Pana/Pani dane są przetwarzane na podstawie zgody przysługuje Panu/Pani także prawo do przenoszenia danych
osobowych, tj. do otrzymywania od administratora Pana/Pani danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie
nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pan/Pani przesłać te dane innemu administratorowi danych.
Przysługuje Panu/Pani również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się ze Współadministratorem danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej. Pana/
Pani dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne w przypadku marketingu bezpośredniego usług administratora. Podanie danych osobowych w celu
określenia Pana/Pani wymagań i potrzeb w zakresie ochrony ubezpieczeniowej i przedstawienia propozycji umów ubezpieczenia, rozpatrzenia
złożonej reklamacji, dokonywania rozliczeń i naliczania prowizji jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne w celu przygotowania odpowiedniej oferty
ubezpieczenia i wykonania obowiązków nałożonych na współadministartorów w związku z pośredniczeniem w procesie dystrybucji ubezpieczeń.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w trakcie analizy potrzeb oraz w procesie zawierania umowy ubezpieczenia
przez ww. spółki, jako współadministratorów danych osobowych, w celu przedstawienia mi propozycji umów ubezpieczenia. Zgoda może być
odwołana w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych dla klientów OPTI FINANCE Mateusz Kozieł

Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych)
Administrator OPTI FINANCE Mateusz Kozieł (ul. Morska 222/54, 81-006 Gdynia)
Cele
przetwarzania
 • składanie ofert dostawy towarów lub usług przez OPTI FINANCE Mateusz Kozieł
 • realizacja zamówień i sprzedaży towarów lub usług OPTI FINANCE Mateusz Kozieł
 • zawarcie i realizacja umowy gospodarczej zawartej z OPTI FINANCE Mateusz Kozieł
 • wystawianie dokumentów rozrachunkowych
 • monitorowanie wykonywania zlecenia
 • realizacja obowiązków prawnych ciążących na OPTI FINANCE Mateusz Kozieł związanych z
  obsługą zawartej umowy gospodarczej
Podstawa prawna
przetwarzania
 • przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne dla celów związanych z realizacją
  umowy zawartej przez Panią/Pana z OPTI FINANCE Mateusz Kozieł lub realizacji
  Pani/Pana żądań zgłoszonych przed zawarciem umowy z OPTI FINANCE Mateusz Kozieł [art. 6
  ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO]
 • przetwarzanie Pani/Pana pozostałych danych osobowych zebranych w kwestionariuszu
  osobowym jest niezbędne dla wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na OPTI FINANCE
  Mateusz Kozieł [art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych –RODO]
Kategorie
odbiorców danych
 • Podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 • Upoważnieni pracownicy OPTI FINANCE Mateusz Kozieł.
 • Podmioty wykonujące na rzecz OPTI FINANCE Mateusz Kozieł usługi: księgowe,
  informatyczne i rachunkowe na podstawie odrębnej umowy, wymagane do prawidłowej
  realizacji usług przez OPTI FINANCE Mateusz Kozieł.
Okres
przechowywania
danych
 • Do czasu realizacji umowy zawartej przez Panią/Pana z OPTI FINANCE Mateusz Kozieł
 • 5 lat - do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych oraz innych
  ciążących na DOPTI FINANCE Mateusz Kozieł (na podstawie: art. 74 ustawy z dnia 29 września
  1994 roku o rachunkowości (Dz. U. 2018.395 t.j. z dnia 20 lutego 2018 roku))
 • 3 lata - po wygaśnięciu lub rozwiązaniu Pani/Pana umowy z OPTI FINANCE Mateusz Kozieł
Prawa związane z
przetwarzaniem
 • Prawo do żądania od administratora dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub
  ograniczenia przetwarzania.
 • Prawo do przenoszenia danych osobowych.
 • Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Prawo do sprzeciwu.
Informacje
dodatkowe
 • Podanie danych przed zawarciem umowy z OPTI FINANCE Mateusz Kozieł nie jest
  wymagane, jednakże konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zawarcia przez
  Panią/Pana umowy z OPTI FINANCE Mateusz Kozieł.
 • W przypadku zawarcia umowy gospodarczej z OPTI FINANCE Mateusz Kozieł,
  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są bez konieczności uzyskania Pani/Pana zgody, w
  związku z realizacją zawartej z OPTI FINANCE Mateusz Kozieł umowy.
 • Pani/Pana dane nie bddc przekazywane przez OPTI FINANCE Mateusz Kozieł do państw
  trzecich ani organizacji middzynarodowych.
 • W oparciu o Pani/Pana dane osobowe OPTI FINANCE Mateusz Kozieł nie podejmuje
  zautomatyzowanych decyzji, i nie wykonuje procesu profilowania.