Ubezpieczenia komunikacyjne

Ubezpieczenie OC

Jest to obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. Umowa zawierana jest na rok i polega na zapewnieniu odszkodowania za szkody wyrządzone osobom trzecim. Co ważne ubezpieczenie to nie dotyczy tylko uszkodzeń pojazdu, ale także zdrowia poszkodowanych oraz innego mienia. Z ustawy wynika, iż wysokość sumy gwarancyjnej nie może być niższa niż: 5 210 000 euro w przypadku szkód na osobie w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz 1 050 000 euro w przypadku szkód w mieniu w odniesieniu do jednego zdarzenia. 

Ubezpieczenie AC

Jest to ubezpieczenie dobrowolne chroniące ubezpieczony samochód. Wykupując polisę Autocasco posiada się gwarantowaną ochronę w przypadku kradzieży auta, uszkodzeń spowodowanych przez żywioły, osoby trzecie lub samego kierowcy ubezpieczonego samochodu.  Ubezpieczenie AC można wykupić w kilku wariantach. Przede wszystkim istnieje podział ze względu na sposób likwidacji szkody, tj. wariant kosztorysowy, partnerski oraz serwisowy. W przypadku pierwszego odszkodowanie otrzymane jest na podstawie kosztorysu sporządzonego przez rzeczoznawcę zakładu ubezpieczeń. Przy wariancie partnerskim następuje naprawa bezgotówkowa, a uszkodzone auto oddaje się do warsztatu, z którym zakład ubezpieczeniowy ma podpisaną umowę partnerską. Ostatni ze sposobów rozliczenia szkody to wariant serwisowy, dzięki któremu auto naprawiane jest bez naszego udziału. Uszkodzony pojazd należy wstawić do warsztatu wybranego przez właściciela, a rozliczenie szkody następuje między warsztatem i ubezpieczycielem. Warto podkreślić, że naprawa odbywa się tylko na oryginalnych częściach. 

Assistance

Assistance jest to ubezpieczenie dobrowolne, które zapewnia ochronę w razie wypadku lub awarii pojazdu. Zakres tego ubezpieczenia zależy w głównej mierze od zakładu ubezpieczeniowego, niektóre z nich proponują nawet kilka wariantów assistance.  Porównując dostępne oferty należy zwrócić uwagę przede wszystkim na odległość i kwoty holowania oraz czy ubezpieczenie obowiązuje również za granicą.  

NNW

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków to ubezpieczenie dobrowolne, w którym ochroną objęte są życie oraz zdrowie Kierowcy i jego pasażerów. Zakres ubezpieczenia może dotyczy zarówno śmierci, jak i uszkodzeń kosztów leczenia szpitalnego.  Wybierając to ubezpieczenie należy przede wszystkim zwrócić uwagę na sumę ubezpieczenia i wyłączenia w OWU. 

Ochrona prawna

Polisa zapewniająca ochronę prawną ma przede wszystkim chronić ubezpieczonego przed ponoszeniem kosztów związanych z postępowaniem sądowym. Jest to pomoc prawna w dochodzeniu roszczeń lub zwrotów kosztów obrony.

Ochrona szyb

Ubezpieczenie to chroni przed stratami powstałymi w wyniku zniszczenia lub uszkodzenia zamontowanych szyb w pojeździe.  Wybierając to ubezpieczenie należy zwrócić uwagę na wyłączenia w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia i sumę ubezpieczenia.